Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Odpovede MZ SR na otázky k novej kategorizácii EV

Uvádzame odpovede Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na otázky k novej kategorizácii EV

1. Otázka AVKV: Aký by mal byť uvedený účel určenia na texte etikety dietetickej potraviny. Postačuje napr. údaj: „Určené pre diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením“?

Odpoveď zástupcu MZ SR a VšZP: Účel určenia dietetickej potraviny je údaj, ktorý vychádza zo zloženia a tým aj osobitých výživových charakteristík dietetických potravín, ktoré deklaruje výrobca v texte na obale dietetickej potraviny. Použitie výživných látok v potravinách na osobitné výživové a medicínske účely má viesť k výrobe zdravotne bezpečných potravín, ktoré spĺňajú osobitné výživové požiadavky osôb, pre ktoré sú určené podľa všeobecne uznaných vedeckých poznatkov (klinických štúdií..). Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že nie je prípustné, aby sa účel určenia dietetickej potraviny prispôsoboval aktuálnemu zneniu indikačných obmedzení a kritérií, na základe ktorých sa stanovuje rozsah úhrady z verejného zdravotného poistenia. Jedine výrobca dietetických potravín, ktorý zodpovedá za vlastnosti a bezpečnosť dietetických potravín môže jednoznačne vyšpecifikovať a určiť účel určenia dietetickej potraviny, ktorý zodpovedá reálnym osobitným vlastnostiam týchto potravín.


2. Otázka AVKV: Čo si máme predstaviť pod vetou: „Medicínsky odôvodnená efektivita liečby polymérnymi diétami“?

Odpoveď zástupcu MZ SR a VšZP: Medicínsky odôvodnená efektivita liečby sa opiera o medicínske kritéria, ktoré súvisia s indikáciou liečby v spojení so základným ochorením alebo stavom, ktorý ju vyvolal a nezohľadňuje sociálne kritériá.
Pacient musí liečbu v prvom rade dobre tolerovať aby sa mohla efektivita liečby prejaviť. Následne z nej musí fyzicky aj psychicky profitovať, čo sa prejaví napr. stabilizáciou alebo zlepšením jeho fyzickej kondície, stabilizáciou alebo nárastom jeho hmotnosti alebo laboratórnymi parametrami, ktoré zohľadňujú rovnováhu medzi prijatou výživou a nutričnými potrebami organizmu.


3. Otázka AVKV: Aká je definícia seniora a ležiaceho pacienta?

Odpoveď zástupcu MZ SR a VšZP: V zmysle koncepcie špecializačného odboru „geriatria“ je senior osoba vo veku nad 65 rokov.
Ležiaci pacient je každý pacient, ktorý v čase indikácie liečby ambulantnou enterálnou výživou je imobilný (nie je schopný samostatne chodiť, nemôže sa postaviť na váhu...) a je odkázaný na pomoc inej osoby.


4. Otázka AVKV: Podmienkou pokračujúcej hradenej liečby je zhodnotenie tolerancie liečby a zhodnotenie prínosu liečby (stabilizácia fyzickej kondície alebo hmotnosti) zdokumentovaného v zdravotnej dokumentácii pacienta; pokračujúca liečba sa môže indikovať najviac na 31 dní:

  • a. Ako je definovaný prínos liečby?
  • b. Ako je definovaná stabilizácia fyzickej kondície?

Odpoveď zástupcu MZ SR a VšZP: Prínos liečby sa musí posudzovať v kontexte so základným ochorením alebo stavom a na základe medicínskych kritérií, tak ako bolo povedané pri otázke č. 2. Pacient musí liečbu v prvom rade dobre tolerovať. Následne z nej musí fyzicky aj psychicky profitovať, čo sa prejaví napr. stabilizáciou alebo zlepšením jeho fyzickej kondície, stabilizáciou alebo nárastom jeho hmotnosti alebo laboratórnymi parametrami, ktoré zohľadňujú rovnováhu medzi prijatou výživou a nutričnými potrebami organizmu. Stabilizácia fyzickej kondície sa posudzuje individuálne v porovnaní so stavom, ktorý bol v čase indikácie liečby. Pod stabilizáciou fyzickej kondície rozumieme zachovanie alebo zlepšenie kvality života pacienta vzhľadom na fyzické a psychické schopnosti jeho organizmu.


5. Otázka AVKV: Ak je liečba prerušená (napr. zlepšenie stavu po 3 mesiacoch alebo lekár nepožiada zdravotnú poisťovňu o povolenie na predĺženie preskripcie po 6 mesiacoch) môže potom lekár znova začať iniciálnu nutričnú podporu na 14 dní a pokračovať v rovnakom postupe?

Odpoveď zástupcu MZ SR a VšZP: Áno, v prípade, že u pacienta dôjde za nejaký čas k porušeniu rovnováhy medzi prijatou výživou a nutričnými potrebami organizmu, ktoré je vyvolané ochorením alebo nejakým stavom vedúcim k tejto nerovnováhe, je možné opätovne zahájiť iniciálnu nutričnú podporu na 14 dní a pokračovať v liečbe.
Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je lekár povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne.
Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.


6. Otázka AVKV: Ak pacientovi začne predpisovať enterálnu výživu jeden lekár, musí v nej pokračovať iba on alebo môže dať pacientovi odporúčanie na preskripciu u iného lekára? Čiže môže mu enterálnu výživu počas 6 mesiacoch predpísať aj iný lekár na odporúčanie?

Odpoveď zástupcu MZ SR a VšZP:  Preskripcia dietetickej potraviny je viazaná na odbornosť lekára, ktorá je uvedená v časti A a časti E aktuálneho Zoznamu kategorizovaných dietetických potravín.
Podľa § 119 ods. 10 a 11 zákona č. 362/2011o liekoch a zdravotníckych pomôckach Z.z. v znení neskorších predpisov lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, ktorému Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelil číselný kód a ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený, je povinný predpísať dietetickú potravinu.
Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria môže predpísať dietetickú potravinu, ktorá je viazaná na odbornosť lekára len na základe písomného odporúčania odborného lekára. Odborný lekár v odporúčaní všeobecnému lekárovi uvedie ako dlho má všeobecný lekár dietetickú potravinu pacientovi predpisovať; táto lehota nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Všeobecný lekár pri predpisovaní napíše na rubovú stranu lekárskeho predpisu, ak ide o dietetickú potravinu poznámku "NA ODPORÚČANIE ODBORNÉHO LEKÁRA" s uvedením mena a priezviska a kódu odborného lekára, názvu, sídla a kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a dátumu lekárskej správy, v ktorej odporúčal predpísanie dietetickej potraviny. Všeobecný lekár poznámku autorizuje odtlačkom svojej pečiatky, dátumom a vlastnoručným podpisom.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak napríklad jeden špecialista indikuje iniciálnu liečbu enterálnou výživou, nemôže v preskripcii pokračovať iný špecialista len všeobecný lekár alebo pediater za podmienok ustanovených zákonom.
Odporúčame, aby orgánovo špecifické diéty po dobu 6 mesiacov predpisoval špecialista a až následne po schválení pokračujúcej liečby zdravotnou poisťovňou všeobecný lekár. Protokol indikácie iniciálnej liečby ostáva v zdravotnej dokumentácii pacienta u lekára, ktorý liečbu zahájil (preskriboval). V zdravotnej dokumentácii pacienta u všeobecného lekára bude zápis, že v liečbe pokračuje na základe odporúčania odborného lekára. Komunikácia medzi odborným a všeobecným lekárom prebieha štandardne prostredníctvom výmenných lístkov.


7. Otázka AVKV: Môže v prípade diét, ktoré môže predpisovať iba špecialista (napr. imunomodulačné, diéty pre diabetikov… ) pokračovať v liečbe aj všeobecný lekár počas 6 mesiacov na odporúčanie špecialistu? Ak áno, a špecialista vyplní protokol, aký je ďalší postup? Bude VLD znova vypĺňať protokol a predpísať enterálnu výživu už na svoj kód alebo bude uvádzať na odporúčanie špecialistu bez potreby vypĺňania protokolu tých 6 mesiacov?

Odpoveď zástupcu MZ SR a VšZP: Preskripcia dietetickej potraviny je viazaná na odbornosť lekára, ktorá je uvedená v časti A a časti E aktuálneho Zoznamu kategorizovaných dietetických potravín.
Podľa § 119 ods. 10 a 11 zákona č. 362/2011o liekoch a zdravotníckych pomôckach Z.z. v znení neskorších predpisov lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, ktorému Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelil číselný kód a ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený, je povinný predpísať dietetickú potravinu, ak ich predpisovanie je viazané na odbornosť lekára. Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria môže predpísať dietetickú potravinu, ktorá je viazaná na odbornosť lekára len na základe písomného odporúčania odborného lekára. Odborný lekár v odporúčaní všeobecnému lekárovi uvedie ako dlho má všeobecný lekár dietetickú potravinu pacientovi predpisovať; táto lehota nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Všeobecný lekár pri predpisovaní napíše na rubovú stranu lekárskeho predpisu, ak ide o dietetickú potravinu poznámku "NA ODPORÚČANIE ODBORNÉHO LEKÁRA" s uvedením mena a priezviska a kódu odborného lekára, názvu, sídla a kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a dátumu lekárskej správy, v ktorej odporúčal predpísanie dietetickej potraviny. Všeobecný lekár poznámku autorizuje odtlačkom svojej pečiatky, dátumom a vlastnoručným podpisom.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak napríklad jeden špecialista indikuje iniciálnu liečbu enterálnou výživou, nemôže v preskripcii pokračovať iný špecialista len všeobecný lekár alebo pediater za podmienok ustanovených zákonom.
Odporúčame, aby orgánovo špecifické diéty po dobu 6 mesiacov predpisoval odborný lekár – špecialista a až následne po schválení pokračujúcej liečby zdravotnou poisťovňou všeobecný lekár. Protokol indikácie iniciálnej liečby ostáva v zdravotnej dokumentácii pacienta u lekára, ktorý liečbu zahájil (preskriboval). V zdravotnej dokumentácii pacienta u všeobecného lekára bude zápis, že v liečbe pokračuje na základe odporúčania odborného lekára. Komunikácia medzi odborným a všeobecným lekárom prebieha štandardne prostredníctvom výmenných lístkov.


8. Otázka AVKV: V prípade prepustenia pacienta z nemocnice, je potrebné vypisovať protokol ak bol pacient na oddelení nastavený na enterálnu výživu a je prepustený do domácej starostlivosti?

Odpoveď zástupcu MZ SR a VšZP: Áno, poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti ma iný režim ako poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti.


9. Otázka AVKV: Ako bude prebiehať proces schvaľovania preskripcie ZP po 6 mesiacoch? pokračovania predpisovania enterálnej výživy? Kedy má lekár podať žiadosť a ako rýchlo sa k nej poisťovňa bude musieť vyjadriť? Bude na to na vopred určený nejaký formulár, resp. akou formou požiada lekár o schválenie.

Odpoveď zástupcu MZ SR a VšZP: Proces schvaľovania pokračujúcej liečby ambulantnej enterálnej výživy bude prebiehať štandardne, tak ako tomu bolo doteraz napr. v dojčenskej výžive alebo ako je tomu u liekov. Na webovom sídle Všeobecnej zdravotnej poisťovne sú dostupné potrebné tlačivá na schválenie liečby revíznym lekárom zdravotnej poisťovne ako aj tlačivá na schválenie individuálnej liečby podľa osobitného spôsobu úhrady (napr. výnimka z preskripčného, indikačného obmedzenia alebo množstvového limitu, nekategorizovaná dietetická potravina....). Lehoty na vybavovanie takýchto žiadostí rieši interná smernica poisťovne (zvyčajne do 7 dní, ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti).


10. Otázka AVKV: Musí sa do dokumentácie zaznamenať zmena indikovaného prípravku enterálnej výživy napr. po 2 mesiacoch od iniciálnej indikácie. Je potrebné zaznamenávať limit, dennú dávku a počet balení zmeneného prípravku?

Odpoveď zástupcu MZ SR a VšZP: Áno, rovnako ako pri akomkoľvek inom liečebnom postupe aj u ambulantnej enterálnej výživy je potrebné údaje o dávkovaní zaznamenávať do zdravotnej dokumentácie pacienta. Dovoľujeme si upozorniť, že denná dávka má vychádzať z individuálnych výživových potrieb pacienta a z odborných odporúčaní. Množstvový limit nezodpovedá odporúčanej terapeutickej dávke, ale stanovuje hranicu úhrady z verejného zdravotného poistenia. Ak pacient potrebuje medicínsky odôvodnenú vyššiu dennú dávku výživy, je možné, aby lekár v súlade s § 88 ods. 363/2011 Z. z. o rozsahu v znení neskorších predpisov požiadal zdravotnú poisťovňu o výnimku o osobitný spôsob úhrady alebo aby si ju pacient uhradil sám.