Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Pravidlá iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy

Od 1. júla 2013 platia na základe rozhodnutia MZ SR nové pravidlá pre predpisovanie enterálnej výživy pre dospelých a detí. Nové pravidlá vychádzajú z nového rozdelenia Dietetických potravín podľa kcal/ml, čím sa úplne zmenilo doterajšie rozdelenie jednotlivých dietetík. Dôležitým kritérioum preskripcie nutričnej podpory u dospelých pacientov je dokázaná malnutrícia, potvrdená podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti.

Od 1.7.2014 sa plná enterálna výživa indikuje v prípade aplikácie nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endoskopickou alebo chirurgickou gastrostómiou alebo jejunostómiou; preskripcia sa realizuje najviac na 31 dní; hradená liečba si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne pokiaľ je indikovaná v súlade s aktuálnym znením preskripčných, indikačných a množstvových limitov.

Banner

Novinky a aktuality

19. júna 2014
Pravidlá iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy platné od 1. 7. 2014
Od 1. 7 2014 platia na základe rozhodnutia MZ SR nové protokoly pre predpisovanie enterálnej výživy pre dospelých a deti.

24. júna 2013
Odpovede MZ SR na otázky k novej kategorizácii EV
Uvádzame odpovede Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na otázky k novej kategorizácii EV

Tlačové správy

19. augusta 2013
Marcel Klimeš v čele vedenia Asociácie výrobcov klinickej výživy
Valné zhromaždenie Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV) zvolilo nové vedenie a jednomyseľne sa uznieslo na novom predsedovi,…

18. septembra 2012
Grantová komisia prerokovala na svojom septembrovom zasadnutí podanie žiadosti o grant AVKV 2012
Projekt Alzheimer centra Piešťany „Projekt zameraný na výživu a nutričnú starostivosť u seniorov“ bol vyradený z hodnotenia,…