Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Podvýživa pacientů snižuje šanci na uzdravení a prodražuje léčbu

Podvýživa spojená s nemocí negativně ovlivňuje léčbu pacientů v evropských zemích. Každý pacient by měl být systematicky testován, a pokud je v malnutrici či riziku jejího rozvoje, mít přístup k přiměřené, spravedlivé a vysoce kvalitní nutriční péči.

Praha 19.5.2017 Mezinárodní kampaň Optimal Nutrition Care for All (Optimální nutriční péče pro všechny) byla zahájena s podporou Evropského parlamentu v roce 2014. Jedná se o iniciativu řady zainteresovaných stran, která si klade za cíl umožnit přístup k optimální nutriční péči pro všechny občany pomocí koordinace národních plánů a osvědčených postupů pro optimální nutriční péči v jednotlivých převážně v evropských zemích. Malnutrice v Evropě ohrožuje více než 33 milionů dospělých. Pacienti s chronickým onemocněním, kteří trpí podvýživou či podvýživou spojenou s nemocí, vyžadují výrazně vyšší náklady na svoji léčbu. Dopad do nákladů na zdravotní péči těchto pacientů dosahuje ročně v Evropě až 170 miliard EUR.

Nedostatečná výživa je velkým problémem, který se týká všech skupin pacientů, zejména pak dlouhodobě hospitalizovaných nemocných, seniorů a nemocných s onkologickým onemocněním. U všech těchto skupin podvýživa snižuje šanci na uzdravení a vede k zvýšenému výskytu komplikací a ke ztrátě soběstačnosti. „Podvýživa a nedostatečná výživová podpora výrazně snižuje, až zcela ruší často i velmi nákladnou terapii základního onemocnění. Nedostatečnou výživou také stoupá procento nemocných závislých na cizí pomoci. To vše v konečném důsledku zhoršuje úroveň hospitalizační péče a neúměrně zvyšuje léčebné náklady“, uvedl doc. MUDr. Pavel Těšínský, předseda Společnosti pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči.

Pražské jednání ONCA hledá optimální postupy, jak dosáhnout potřebných změn ve veřejném zdraví a zdravotní péči v celé Evropě. “Klíčovým problémem je, jak převést vědecké důkazy a politickou podporu do lepší výživy a nutriční péče v každodenní praxi zdravotní péče. V oblasti evropské politiky nesou hlavní odpovědnost za veřejné zdraví a zdravotní péči jednotlivé členské státy; EU a WHO nemají žádný nebo jen velmi omezený mandát”, uvedl Dr. Frank de Man, generální tajemník ENHA. Delegáti prezentovali zkušenosti z jednotlivých zemí a další kroky, které mají v úmyslu přijmout na základě těchto poznání.

Výsledky pravidelného mezinárodního nutričního auditu NutritionDay, který proběhl i v řadě českých nemocničních zařízeních, ukazují, že úroveň nutriční péče v nemocnicích a zařízeních dlouhodobé péče v ČR je srovnatelná se světem. „Mezi hospitalizovanými je však vysoká míra nutričního rizika, je zde vysoký počet geriatrických pacientů s nízkým BMI, a ve srovnání se světem vyšší podíl pacientů s vysokým hmotnostním úbytkem“, sdělil MUDr. František Novák, vědecký sekretář SKVIMP a pokračoval „V ČR byl zaznamenán menší počet lékařů, sester a nutričních terapeutů na jednoho pacienta. Pacienty ze zdravotnických zařízení propouštíme do domácí péče později než ve světě. Důležitým problémem je nedostatečně rozvinutý systém převodu pacienta do domácí péče, tzv. „trans care“.

Program ONCA

Program ONCA (Optimal Nutrition Care for All) vznikl s podporu Evropského parlamentu v roce 2010-2011 a od roku 2014 jsou v jeho rámci zaváděny aktivity na národní úrovni zaměřené na:

  • přispívá ke zlepšení zdraví prostřednictvím programů prevence a zdravotní péče
  • podporuje spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výživy a zdraví v celé Evropě
  • napomáhá začlenění nutriční péče jako nedílné součásti zdraví a poskytované zdravotní péče
  • vytváří kontinuální inovaci sdílením osvědčených postupů mezi evropskými zeměmi.

Plná implementace programu ONCA povede k významnému ovlivnění kvality zdravotní péče, zlepšení zdraví pacientů a snížení nákladů vynakládaných na zdravotní péči.

Letošní jednání ONCA se uskutečnilo po patronací Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR ve spolupráci s European Nutrition for Health Alliance a Společností pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči České lékařské společnosti JEP. Nad jednáním převzal osobní záštitu ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík. Předsedou jednání jsou prof. Olle Ljungqvist (předseda ENHA a zástupce ESPEN) a prof. Anne de Looy (předsedkyně European Federation of the Associations of Dietitians, tajemnice ENHA). Jednání se účastnilo více než 50 delegátů zastupujících 15 zemí.

Pro více informací:

Dr. Marie Hrudková
e-mail: Mhrudkova@avkv.cz
Tel.: 602 478 359

Doc. MUDr. Pavel Těšínský
Předseda SKVIMP
e-mail: Pavel.Tesinsky@fnkv.cz
Tel.: 603 422 663

Ke stažení:

Tento dokument ke stažení (PDF, 349 kB)