Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Závažné riziká podvýživy sa na Slovensku podceňujú

Podvýživa (malnutrícia) je závažný celosvetový zdravotnícky problém, ktorý sa zďaleka netýka len rozvojových krajín. Vo vyspelých európskych krajinách trpí rôznou formou podvýživy až tretina pacientov.

Celkovo v Európe postihuje podvýživa viac ako 30 miliónov ľudí. Aj napriek tomu, že ide o život ohrozujúci stav, nevenuje sa jej dostatočná pozornosť a vo väčšine prípadov zostáva neliečená. Včasná diagnostika a správna liečba s využitím všetkých dostupných prostriedkov klinickej výživy by pritom mohla predchádzať mnohokrát až fatálnym následkom.

Podvýživu možno definovať ako zhoršený stav výživy, ktorý je spôsobený nedostatočným príjmom energie a živín potrebných pre správne fungovanie organizmu. Obvykle býva sprievodným javom väčšiny zdravotných problémov a je prehliadaná na úkor liečby základného ochorenia. Rizikovými skupinami sú najmä pacienti s onkologickým, zápalovým, chronickým respiračným ochorením, pacienti v kritickom stave a geriatrickí pacienti, ako aj celkovo dlhodobo hospitalizovaní pacienti. Správna výživa pritom zlepšuje znášanlivosť liečby a vedie k rýchlejšiemu zotaveniu pacienta po prekonanej chorobe.

Nedostatočná výživa pacienta vedie k úbytku svalovej hmoty, čo znemožňuje účinnú rehabilitáciu pacientov, zhoršuje telesnú zdatnosť a kvalitu života. Dochádza pritom k znehodnoteniu účinnosti mnohokrát i nákladnej liečby, s čím úzko súvisí aj predĺžením doby hospitalizácie a nárokov na nemocničnú, ako aj ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ale aj výskyt infekčných komplikácií.

Náklady na liečbu zdravotných komplikácií spojených s podvýživou sa v krajinách EÚ odhadujú až na 170 miliárd Eur. „Podvýživa je pre pacienta životne nebezpečná a pre spoločnosť veľmi nákladná. Len v Slovenskej republike náklady na liečbu zdravotných komplikácií spojených s podvýživou predstavujú čiastku 1 miliardy Eur“, hovorí MUDr. Mária Voleková, predseda Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy (SSPEV). „Zaistenie výživy v nemocnici však neznamená len plný tanier. Dôležité je udržanie dobrého nutričného stavu pacienta od stanovenia diagnózy po celý čas jeho liečby s využitím všetkých dostupných prostriedkov vrátane klinickej výživy.“ Prevencia nedostatočnej výživy môže pritom ušetriť až 1000 Eur na jedného hospitalizovaného pacienta.

Na závažnosť malnutrície a jej výskyt dlhodobo poukazuje i európska organizácia pre klinickú výživu a metabolizmus ESPEN, ktorá vyzvala krajiny EÚ, aby sa začali tejto problematike intenzívne venovať. „Zmyslom a cieľom aktivít v oblasti výživy ako takej, je podpora stabilizácie zdravotného stavu, jeho výrazné zlepšenie alebo vylúčenie jeho zhoršenia v priebehu liečebného procesu. Predchádzať komplikáciám v dôsledku podvýživy u kritických stavov, u chronických ochorení, pri chirurgických výkonoch, onkologickej liečbe. Prihliadať aj na nákladovú efektívnosť terapeutických postupov a ich dopad na prostriedky verejného zdravotného poistenia“, hovorí Mgr. Matúš Tekel, predseda Kategorizačnej komisie, riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby MZ SR a dodáva „Výživa ako indikátor hodnotenia kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti by mala byť vnímaná ako rovnocenná súčasť liečebného procesu, nielen v ambulantnej, ale najmä v nemocničnej starostlivosti. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať výžive a výskytu podvýživy v domovoch sociálnej starostlivosti a u pacientov nad 75 rokov. “

Ministerstvo zdravotníctva SR sa z uvedených dôvodov už v minulom kalendárnom roku v rámci celoeurópskej iniciatívy boja proti podvýžive zapojilo a prevzalo záštitu nad kampaňou „Výživa ako liek, pomôžte svojim blízkym“. Jej cieľom bolo zlepšiť povedomie o malnutrícii, edukovať širokú verejnosť v tejto problematike a upozorniť na riešenia prostredníctvom klinickej výživy, ktoré sú pacientom na Slovensku dostupné a hradené poisťovňou.  

Zníženie incidencie podvýživy v nemocniciach i ambulantnej starostlivosti, zlepšenie jej identifikácie a liečby je jedným z hlavných cieľov Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV). Pre rok 2011 vyhlasuje na Slovensku AVKV grantový program vo výške 18 000 Eur na podporu konkrétnych aktivít preukázateľne znižujúcich incidenciu podvýživy u hospitalizovaných pacientov v Slovenskej republike.

Asociácia výrobcov klinickej výživy (AVKV)

Asociácia výrobcov klinickej výživy (AVKV) združuje spoločnosti s vlastným výskumom, ktoré poskytujú produkty a služby za účelom optimálneho dosiahnutia výsledku liečby pacienta prostredníctvom špecializovaných nutričných riešení. AVKV bola založená v polovici roka 2010 šiestimi poprednými medzinárodnými spoločnosťami so zameraním na klinickú výživu (Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o., B.Braun Medical, s.r.o., Baxter Slovakia, s.r.o. Fresenius Kabi, s.r.o., Nestlé Slovensko, s.r.o. a Nutricia, s.r.o.). Poslaním AVKV je v spolupráci so štátnymi orgánmi, verejnoprávnymi inštitúciami a odbornými subjektmi vytvárať podmienky pre maximálnu dostupnosť klinickej výživy pacientom. Rovnako tak vytvárať vhodné prostredie pre ďalší rozvoj klinickej výživy, aby mohol byť čo najlepšie využitý jej potenciál pre zlepšovanie zdravia pacientov trpiacich akútnymi alebo chronickými ochoreniami. Neoddeliteľnou súčasťou poslania AVKV je i hájenie práv pacientov v oblasti nutričnej starostlivosti. Asociácia výrobcov klinickej výživy pôsobí v Slovenskej i Českej republike. Ako prvá z menších krajín Európy AVKV podala žiadosť o členstvo v MNI.

Kontaktná osoba pre médiá:

Lucia Ballayová, Seesame
tel.: +421 2 4342 2978

mobil: +421 917 811 177

e-mail: ballayova@seesame.com