Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Podmienky pre podanie žiadosti na Grant 2011

Účelom grantu AVKV je finančne podporovať konkrétne aktivity (realizačné plány) zamerané na preukázateľné zníženie podvýživy u hospitalizovaných pacientov v SR s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť liečby, skrátiť dobu hospitalizácie a obmedziť výskyt zdravotných komplikácií s podvýživou spojených.

Rozpočet grantu AVKV pre Slovenskú republiku na rok 2011 je 18 000 Eur. 


Žiadateľmi o grant môžu byť všetky právnické a fyzické osoby so sídlom, bydliskom alebo miestom podnikania v Slovenskom republike bez zreteľa na svoju právnu formu či zameranie. 

O grant sa žiada formou žiadosti zaslanej e-mailom. Žiadosť musí obsahovať tieto identifikačné údaje (náležitosti): názov / meno a priezvisko, adresu a označenie osoby konajúcej za žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať Analytickú časť, cieľový stav, akčný plán a merania. Celková žiadosť nesmie obsahovať viac ako 10 strán A4.

  • Analytická časť, popis stavu / miestnej situácie, ktorú žiadateľ plánuje riešiť.
  • Cieľový stav, tj. jednoznačný a merateľný opis stavu, ktorého chce žiadateľ dosiahnuť; cieľový stav musí byť reálny a jeho dosiahnutie musí byť v súlade so slovenskou legislatívou
  • Akčný plán opisujúci konkrétne opatrenia, ktoré chce žiadateľ realizovať za účelom splnenia cieľového stavu; akčný plán musí obsahovať aj časový harmonogram a harmonogram čerpania prostriedkov z grantu.
  • Meranie znamená opis toho, ako sa meria, že žiadateľ splnil cieľový stav. 


Žiadosti o grant sa zasielajú najneskôr do 30.7.2011,

a to na e-mailovú adresu "grant@avkv.sk". Do predmetu správy musí žiadateľ uviesť "GRANT AVKV". 

Grant je riadený Grantovou komisiou, ktorá sa skladá zo šiestich členov vedenia AVKV.

Grantová komisia zodpovedá za organizáciu grantu (bez čiarky) vrátane hodnotenia žiadostí a stretáva sa podľa potreby. Grantová komisia posúdi doručené žiadosti najskôr podľa splnenia náležitostí. Žiadosť o grant, ktorý nespĺňa ustanovené náležitosti alebo ich splňa len čiastočne, grantová komisia vyradí; je však oprávnená vyžiadať si úpravu, opravu či doplnenie žiadosti alebo vysvetlenie, k tomu poskytne žiadateľovi primeranú časovú lehotu. 

Vecné posúdenie žiadosti je zložené z hodnotenia troch kritérií bodovým systémom. V každom kritériu môže každý člen AVKV prideliť až šesť bodov na jednu žiadosť.

  • Prvé kritérium: Preukázateľné prispenie k zníženiu podvýživy u hospitalizovaných pacientov (max. počet pridelených bodov = 36). Najvyššie ohodnotenie získajú projekty, ktorých výsledkom bude najvyššie preukázateľné zníženie podvýživy a bude sa jednať o dlhodobo udržateľnú zmenu.
  • Druhé kritérium: Efektivita daného riešenia (max. počet pridelených bodov = 36), kedy rozhodne čo najväčší zásah daného projektu z pohľadu zníženia podvýživy hospitalizovaných pacientov (tj. počet pacientov) a nákladovosť projektu v prepočte na jedného pacienta. Pomocným kritériom pri rozhodovaní bude aj finančné spolupodieľanie, resp. zabezpečenie aj iných finančných zdrojov na realizáciu projektu.
  • Tretie kritérium: Životaschopnosť daného projektu (max. počet pridelených bodov = 36), kedy predložený návrh musí byť reálny a realizovateľný v prostredí slovenského zdravotníctva a jemu príslušnej legislatíve. Pomocným kritériom pri rozhodovaní bude prenosnosť a využiteľnosť pre ďalšie pracoviská v SR.

Grantová komisia vyhodnotí žiadosti do 31.9.2011 a prideľuje finančné prostriedky svojim rozhodnutím podľa bodového hodnotenia buď prvému žiadateľovi v poradí, prvým dvom, prvým trom atď. Žiadateľom s rôznym poradím môže grantová komisia prideliť rôznu finančnú čiastku. Grantová komisia je oprávnená neudeliť grant nikomu. Výsledky hodnotenia žiadostí o grant budú zverejnené na stránkach AVKV. Na pridelenie grantu nie je právny nárok. Účasť v grante nezakladá žiadateľovi voči AVKV či jej jednotlivým členom žiadne nároky, napríklad na úhradu vynaložených nákladov. Grant a jeho podmienky nie sú verejnou súťažou ani verejným prísľubom podľa občianskeho zákonníka. AVKV je oprávnená grant kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť. Účasť v grantovom konaní ani rozhodnutie o pridelení grantu nezakladá žiadny právny (zmluvný) vzťah žiadateľa a AVKV. Príjemcovia grantu sú povinní využiť získané prostriedky na realizáciu projektu podľa žiadosti. Ak k realizácii nedôjde, sú povinní čerpané prostriedky vrátiť. O podmienkach čerpania grantu bude s príjemcami uzavretá písomná zmluva (bez čiarky) alebo prípadne sa príjemcovia na vrátenie prostriedkov pri neuskutočnení projektu zaviažu jednostranným vyhlásením. 

Výsledky projektov, ktoré vznikli na základe pridelenia grantu, je AVKV či jej jednotliví členovia oprávnená využiť pre vlastnú potrebu či k publikácii.