Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Výsledky výberového konania Grantový program AVKV 2011

Grantová komisia Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV) vyhodnotila na svojom augustovom zasadnutí podané žiadosti o Grant AVKV 2011.

Účelom vyhláseného grantu je podpora konkrétnych aktivít zameraných na preukázateľné zníženie podvýživy u hospitalizovaných pacientov v SR s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť liečby, skrátiť dobu hospitalizácie a obmedziť výskyt zdravotných komplikácií s podvýživou spojených. 


Víťaznými projektami, ktoré získajú finančnú podporu sú: 


1. Zavedenie Nutričného rizikového skríningu pre hodnotenie výšky rizika vzájomne podmienenej progresie malnutrície a klinickej závažnosti ochorenia s identifikáciou potreby nutričnej podpory u hospitalizovaných pacientov,

podaný MUDr. Máriou Volekovou, Interná klinika SZU FNsP FDR Banská Bystrica, finančná čiastka vo výške 16 tis. Euro 


2. Zavedenie Nutričného  skríningu pre onkologických pacientov, vyselektovať malnutričných pacientov a identifikovať a určiť  adekvátny nutričný zásah  u hospitalizovaných pacientov, 

podaný MUDr.Ildikó Lichvárovou a MUDr.Róbertom Šuchom, Národný onkologický ústav Bratislava, finančná čiastka 5,5 tis Euro. AVKV súčasne ďakuje všetkým autorom, ktorí v tohtoročnom ročníku grantového programu AVKV nezvíťazili, ale z podaných návrhov je zrejmé, že sa problematikou podvýživy chorých pacientov aktívne zaoberajú a chcú súčasný stav zlepšovať. Kontaktná osoba pre médiá: 
Dr.Marie Hrudková, 602 478 359  marie.hrudkova@abbott.com