Asociácia výrobcov klinickej výživy

[ Přejít na navigaci ]

Ciele AVKV

  • V spolupráci so štátnymi orgánmi, verejnoprávnymi inštitúciami a odbornými orgánmi vytvárať regulačný rámec, ktorý je schopný naplniť potreby pacientov, profesionálov v oblasti zdravotníctva, platcov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti;
  • Spolupracovať so štátnymi orgánmi, verejnoprávnymi inštitúciami a odbornými orgánmi s cieľom vytvoriť také podmienky, aby prípravky klinickej výživy boli dostupné všetkým pacientom, ktorí ich potrebujú;
  • Vytvárať prostredie, ktoré podporuje ďalší výskum v záujme plného využitia potenciálu klinickej výživy pri zlepšovaní zdravia pacientov trpiacich akútnymi alebo chronickými chorobami;
  • Zhromažďovať a ak je to potrebné aj rozširovať informácie a dokumentáciu týkajúcu sa podávania klinickej výživy;
  • Spolupracovať s odbornými lekárskymi spoločnosťami;
  • Organizovať a podporovať vzdelávacie akcie a podporovať šírenie informácií pre zdravotníckych odborníkov a pre pacientov;
  • Zabezpečovať výmenu odborných informácií medzi členmi AVKV;
  • Nadviazať spoluprácu so zahraničnými záujmovými organizáciami podobného zamerania a sprostredkovávať informácie;
  • Spolupôsobiť pri tvorbe legislatívnych návrhov.